Regulamin Plenerów

Regulamin Plenerów Artystycznych „Wędrówki ze sztuką” 2014

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice
ul. Ochota 6, 32-020 Wieliczka

MIEJSCE i CZAS TRWANIA PLENERU:
Wieliczka, Bodzanów, Niepołomice, Staniątki, Śledziejowice.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 • Organizator pokrywa koszty związane z transportem uczestników  tylko w ramach korzystania z transportu publicznego (busy, mpk, pkp)
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w miejscach przebywania grupy plenerowej.
 • Zgłoszenia uczestnictwa w plenerach dokonać można mailowo na adres: mojekrzyszkowice@gmail.com (w temacie proszę wpisać: Plenery 2014 – imię i nazwisko) bądź telefonicznie pod numerem 667-94-79-79. Zgłoszenie winno zawierać następujące dane: Imię i Nazwisko, Wiek, Adres,Telefon kontaktowy, E-Mail.
 • Z uwagi na wyjazdową formę zajęć Organizator nie bierze odpowiedzialności za dzieci podczas zajęć. Organizator sugeruje udział dziecka w raz z prawnym opiekunem. Natomiast w przypadku młodzieży do lat 18 opiekun winny jest podpisać stosowne oświadczenie.
 • Wszyscy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o stawienie się na pierwszych zajęciach w siedzibie Stowarzyszenie tj. 5 lipca br. o godzinie 10.00 przy ul. Ochota 6 w Wieliczce w celu podpisania Regulaminów oraz Oświadczeń w przypadku uczestnictwa dzieci w zajęciach.

ZAŁOŻENIA PLENERU:

 •  Celem plenerów, w którym weźmie udział 15 – 18 uczestników jest rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana, doświadczeń artystycznych i technicznych, pragnienie uzyskania dzieł malarskich inspirowanych przyrodą terenów Powiatu Wielickiego jego zabytkami i architekturą;
 • Możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracja środowisk twórczych, rozwój kultury, propagowanie miejsc wartych do zwiedzenia,
 • Spotkanie indywidualności o różnych artystycznych korzeniach skłaniać będzie do refleksji nad sztuką i różnymi dziedzinami plastycznymi;

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA:

 • zapewnienie uczestnikom plenerów materiałów plastycznych,
 •  zapewnienie poczęstunku,
 • wydanie folderu poplenerowego,
 • zorganizowanie wystawy poplenerowej na terenie miasta Wieliczka

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PLENERU:

 • Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem Pleneru oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nim zapisów.
 • Wszyscy uczestnicy Pleneru zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatorów Pleneru (opiekuna wycieczki, przewodnika).
 • Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Pamiętać o ważnej zasadzie: „Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych”.
 • W czasie podróży:
  § zajmujemy wyznaczone miejsca w środku transportu
  § nie przemieszczamy się i nie stoimy w środku transportu
  § nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu
  § nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu
  § nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi
  § nie hałasujemy
 • Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.
 • Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna Pleneru.
 • Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycyjności bezzwłocznie zgłaszamy opiekunowi wycieczki.
 • Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników Pleneru.
 • Należy podporządkować się regulaminowi obowiązującemu w miejscu przebywania.
 • O wszelkich nieprawidłowościach należy natychmiast informować opiekuna Pleneru.
 • Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
 • Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnej kąpieli w akwenach wodnych.Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Plenerów Artystycznych „Wędrówki ze Sztuką 2014”
  zobowiązuję się go przestrzegać.

…………………………………………………………
miejsce i data podpis

OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZESTNIKA LUB PRAWYCH OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (podopiecznego)
…………………………………………………………………………………..w Plenerach Artystycznych
w dniach………………………………………………
Biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego zachowanie i zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty wynikające z nieprzestrzegania regulaminu Pleneru (np. zniszczenia mienia). W wyjątkowej sytuacji zgadzam się na kontrolę rzeczy osobistych, o której zdecyduje kierownik i opiekunowie Pleneru. Wyrażam także zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach. W przypadku nagannego zachowania i drastycznego złamania regulaminu zajęć zobowiązuję się natychmiast odebrać dziecko na własny koszt.
…………………………… , dnia ………………………………….. ……………………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme