Statut Stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia Młodych Artystów Eco Power

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

§1

1.         Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób mających odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy dla dobra ogólnego,

2.         Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power”,  zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

3.         Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i logo

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wieliczka

§3

1.         Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.         Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

3.         Stowarzyszenie ma prawa zakładania oddziałów na warunkach określonych w niniejszym statucie.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz może zawierać z nimi porozumienia.

§5

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr. 20 poz. 104 z 1989r z późniejszymi zmianami, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z dnia 29. maja 2003r) oraz niniejszego statutu.

§6

 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§7

1.         Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i świadczeniach wykonywanych przez wolontariuszy.

2.         Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział ll – Cele i formy działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest

 1. Ochrona dziedzictwa historycznego, rozpowszechnianie wiedzy o historii

i Współczesności, zasobach kulturowych i tradycjach, walorach przyrodniczych

i Potencjale miasta i gminy Wieliczka.

 • Współpraca z samorządem, instytucjami i organizacjami zajmującymi się Działalnością o charakterze edukacyjnym, ochrona dóbr kultury narodowej, tradycji

i dóbr przyrody, a w szczególności z Tymi, które mieszczą sie na terenie miasta

 i gminy Wieliczka, pomoc merytoryczna i organizacyjna przy przedsięwzięciach

i akcjach pokrywających sie z celami i formą działania stowarzyszenia.

 •  Udział i współpraca w podejmowaniu inicjatyw z samorządami lokalnymi
 •  Promowanie twórczości artystycznej, krzewienie kultury w regionie, integracja lokalnych środowisk i mieszkańców
 • Promocja miasta i gminy Wieliczka w kraju i za granicą
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 • Inicjowanie, wspieranie i współpraca podczas realizacji wszelkich zamierzeń Podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, służących minimalizacji Problemów społecznych oraz zmierzających do harmonijnego rozwoju społecznego – gospodarczego i kulturalnego regionu
 • Propagowanie aktywnego stylu życia, działalność na rzecz ochrony środowiska oraz  promocji zdrowia i profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych
 • Organizacja wymian międzynarodowych w celu budowania pokoju na świecie
 • Propagowanie edukacji pro-ekologicznej, przedsiębiorczości i kreatywności

w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i organizowanie spotkań i imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym, historycznym, sportowo-rekreacyjnym.
 2. Wydawanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem autorów i artystów związanych z regionem.
 3. Organizowanie różnych form spotkań edukacyjnych, szkoleń, konferencji i zjazdów służących m.in. wymianie doświadczeń i promocji.
 4. Udział oraz organizowanie wymian międzynarodowych, kółek zainteresowań, wycieczek, zlotów, przedstawień, koncertów, wystaw i innych form wypoczynku, nauki i rekreacji służących poszerzaniu kultury, zachowaniu i promocji zdrowia oraz wymianie doświadczeń i integracji.
 5. Pozyskiwanie środków, organizowanie zbiórek charytatywnych. (rzeczowych i finansowych na realizację inicjatyw i celów Stowarzyszenia.)
 6. współpracę z wszelkimi osobami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami kultury oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 1. Wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących spraw społecznych i innych, zbieżnych tematycznie z celami Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie biura i innych form organizacji pracy Stowarzyszenia.
 3. odbywanie okresowych zebrań członków Stowarzyszenia,
 4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, i organizacjami pozarządowymi działającymi w podobnym zakresie i charakterze.

§10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w następującym zakresie:

 1. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 2. działalność wspomagająca edukację,
 3. działalność kulturalna
 4. pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz ekologicznej,
 5. działalność wydawnicza,
 6. organizacja, koncertów, wystaw, spektakli, wycieczek edukacyjnych, wyjazdów oraz wymian międzynarodowych,
 7. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatnie w następującym zakresie:

 1. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 2. działalność wspomagająca edukację,
 3. działalność kulturalna
 4. pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz ekologicznej,
 5. działalność wydawnicza,
 6. organizacja, koncertów, wystaw, spektakli, wycieczek edukacyjnych, wyjazdów oraz wymian międzynarodowych,
 7. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

§ 11

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powoływać inne jednostki organizacyjne.

§ 12

1.       Dla wykonywania zadań statutowych, członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą powoływać wolontariuszy, których świadczenia na rzecz Stowarzyszenia będą odpowiadały świadczeniom pracy.

2.       Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju

i zakresu wykonywanych świadczeń.

3.       Świadczenia wolontariuszy wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni, winny być stwierdzone pisemnym porozumieniem.

4.       Stowarzyszenie winno pokryć, na wniosek wolontariusza, koszty przejazdu, podróży służbowych

i diet i inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

§ 13

1.       Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz realizować swoje cele w ramach odpłatnej działalności statutowej.

2.       Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność statutową.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14

W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków, koleżeńskość, życzliwość i wzajemny szacunek.

§15

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.       zwyczajnych,

2.       honorowych,

3.       wspierających.

§ 16

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, (osoba fizyczna niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia) przyjęta w poczet członków zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18

1.       Godność członka honorowego może otrzymać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla popularyzacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2.       Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,

3.       Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest od obowiązku płacenia składki członkowskiej

§ 19

1.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca zainteresowanie celami statutowymi Stowarzyszenia oraz gotowość finansowego lub rzeczowego wspierania jego działalności, przyjęta w poczet członków przez Zarząd uchwałą, po złożeniu pisemnej deklaracji,

2.       Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

3.       Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1.       przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz powszechnie      obowiązujących przepisów prawa, postępowania zgodnie z zasadami etyki i współżycia społecznego,

2.       popierania i realizowania celów i zadań Stowarzyszenia

3.       przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbałości o jego dobre imię,

4.       aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia zmierzających do osiągania celów statutowych

5.       regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 21

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia a w szczególności do:

1.       brania udziału w Walnym Zgromadzeniu,

2.       czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

3.       przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków honorowych i zwyczajnych,

4.       składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

5.       korzystania z lokali Stowarzyszenia,

6.       posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznak Stowarzyszenia

7.       korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności

8.       nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków

9.       korzystanie z innych możliwości jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.

§ 22

 Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w skutek:

1.       złożenia pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,

2.       wykluczenia na podstawie powziętej przez Zarząd uchwały.

 Przyczynę wykluczenia stanowi:

            a.       prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia

            b.      nieusprawiedliwiona odmowa udziału w pracach Stowarzyszenia

            c.       zaleganie z zapłatą składki członkowskiej za trzy okresy jej płatności,

            d.      nieetyczne, godzące w interes Stowarzyszenia postępowanie,

            e.      pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem karnym

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, przysługuje prawo odwołania, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały na piśmie – za pośrednictwem Zarządu – do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1.        Walne Zgromadzenie Członków,

2.        Zarząd,

3.        Komisja Rewizyjna,

§ 24

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej .

§ 26

1.       Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2.       Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwa lata lub częściej na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3.       W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może odbyć się w każdym czasie.

5.       W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

6.       Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

            a.       uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

            b.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

            c.       uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

            d.      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

            e.      wybór członków Zarządu i Komisji rewizyjnej,

            f.         uchwalanie zmian statutu, 

            g.       podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

            h.      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

            i.         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

            j.        rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

7.       Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

8.       Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia

w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

9.       Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 27

1.       Zarząd składa się z 3 do 5 w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zgromadzenie.

2.       Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3.       Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4.       Do kompetencji Zarządu należy:

            a.       realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,                          zgodnie z celami statutowymi,

            b.      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych  i                      wspierających,

            c.       zwoływanie Walnego Zebrania,

            d.      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu zgodnie ze statutem,

            e.      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

            f.        zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzeń dla osób pracujących na rzecz                                         Stowarzyszenia,

            g.       zwołanie Walnego Zgromadzenia,

            h.      ustalenie wysokości składek członkowskich,

            i.         uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

            j.        podejmowanie innych czynności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania                                          Stowarzyszenia,

            k.       organizacja i prowadzenie bieżącej działalności stowarzyszenia,

            l.         podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia,

            m.    sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,

            n.      nabycia statusu organizacji pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej 

                  i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

            o.      uchwalanie regulaminów,

            p.      zbieranie składek

            q.      podejmowanie inicjatyw i starań o środki finansowe,

            r.        prowadzenie przejrzystej i uporządkowanej dokumentacji Stowarzyszenia,

5.       Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważniony jest  Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Natomiast do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych, w tym zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 29

1.       Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wice przewodniczącego i  1 do 3 członków,

3.       Komisja wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza,

4.       Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pełniące jednocześnie funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

            a.       kontrola pracy Stowarzyszenia,

            b.      kontrola majątku Stowarzyszenia,

            c.      składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

            d.      występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

§ 30

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.

Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 31

1.       Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

            a.        darowizn, spadków, zapisów,

            b.      przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego,

            c.       subwencji osób prawnych,

            d.      dochodów ze zbiórek, aukcji, bali charytatywnych i imprez publicznych,

            e.      dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

            f.        dochodów z oprocentowanych lokat kapitałowych,

            g.       dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych.

2.       Cały swój dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

3.       Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4.       Zabrania się:

            a.       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

                   w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi                         pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku                       pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

                   w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub                       kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

            b.      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników                       oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

                   w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych                                 warunkach,

            c.       wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich                 osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to                                   wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

            d.      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,                       członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

                   w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1.       Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa

o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r (Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873

z dnia 29 maja 2003r) .

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme