Otwórz ogród, a uzdrowi cię – ZotAV – Słowacja

26.08 – 02.9.2021, Želiezovce – Biocentrum s.r.o.Erasmus Plus Project

Wymiana pracowników młodzieżowych, którą przeprowadziliśmy jako partnerzy Satisfaction from Prievidza, pokazała nam nowe możliwości pracy z młodzieżą w bardzo trudnym temacie. Społeczne zastosowanie młodych ludzi oraz wykorzystanie elementów ogrodów naturalnych w obszarach relaksu, wypoczynku i edukacji.

To było 6 dni wzajemnej wymiany doświadczeń i poszukiwania odpowiednich rozwiązań do tworzenia ciekawych projektów Ogrodów, które leczą. Pracownicy młodzieżowi z organizacji partnerskich w Czechach i Polsce stworzyli projekty ogrodów i ich elementów, które będą bazą danych do tworzenia nowych projektów i utworzonych ogrodów w każdej organizacji partnerskiej. Wspólnie z partnerami z Petrklíč Help Český Tešín CZ, Spokojnosť z Prievidza SK i ProRok ze Štepánkovice CZ stworzyliśmy najbardziej odpowiednie warunki do ich rozwoju dla grup młodych ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. W tym projekcie pracownicy młodzieżowi zastanawiali się nad możliwościami, które będą stymulującym środowiskiem dla zdrowego rozwoju i rozwoju młodych ludzi w naturalnych ogrodach.

Na praktycznych warsztatach i wizytach w ogrodach pokazowych sprawdzali, jak poszczególne elementy ogrodu mogą jednocześnie pomagać, uczyć i leczyć. Ponadto może być miejscem kreatywności i promocji zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Praca z naturalnym materiałem zawsze wzbogaca i skłania człowieka do zastanowienia się nad jego istotą. Obróbka, modyfikacja tego materiału i produkcja nowych produktów to zawsze tajemnica, która powstaje w głowie i rękach jego twórcy. Jednocześnie może być półproduktem, nad którym pracuje jego nowy właściciel, a więc staje się również środkiem leczniczym. To znaczy „narkotyk”.

Mając wszystkie elementy w ogrodzie, zdaliśmy sobie sprawę z ich ogromnego wpływu na promocję bioróżnorodności w kraju, potrzebę jej ochrony, a jednocześnie tworzenia i zachowania dla przyszłych pokoleń. Zabudowania wierzbowe, hotele dla owadów, chodnik emocjonalny, kwietniki z ziołami i roślinami miodowymi, a także kwietniki, drobne owoce, przetwórstwo i produkcja suszonych bakalii – to wszystko będziemy mogli wykorzystać w dyskusjach i rozmowach z młodzieżą oraz w ich zastosowanie w przyszłości. Który obszar będzie dla nich interesujący? Jak stają się samowystarczalni? Czy będzie bardziej wspierać ich zdrowie psychiczne, czy bardziej ich niezależność? Wszystkie te umiejętności nabywane są przez uczestników działań projektowych i zabierane do swoich organizacji do pracy z grupami docelowymi.

Wyroby wełniane, które są bardzo ściśle związane z pielęgnacją zwierząt, to również nasze tradycyjne rzemiosło, a nasi przodkowie wiedzieli już o jakości wełny jako środka leczniczego. Odkurzanie i odzyskiwanie szacunku dla tradycji sprawia, że ​​młode pokolenie zaczyna szanować siebie. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego aspektu społecznego, myśląc o pracy z osobami pokrzywdzonymi, które stanowią część naszych grup docelowych.

W tym duchu będziemy nadal pracować, aby młode pokolenie mogło odnaleźć swoje miejsce w życiu i radzić sobie z otaczającymi go problemami. Tylko poprzez jakość i celową pracę nad sobą mogą zmieniać rzeczy na lepsze, tak aby byli z siebie zadowoleni.

Termin realizacji: 26,8 – 2.9.2021, Želiezovce – Biocentrum s.r.o.

Záhradu otvorte a ona Vás vylieči – ZotAV – Slovensko

Erasmus Plus Project

Výmena pracovníkov s mládežou, ktorú sme realizovali ako partneri Spokojnosti z Prievidze nám ukázal nové možnosti práce s mládežou vo veľmi ťažkej téme. Sociálne uplatnenie mladých ľudí a využitie prvkov prírodných záhrad pre priestory relaxu, oddychu a vzdelávania sa.

Bolo to 6 dní vzájomnej výmeny skúseností a hľadania vhodných riešení pre vytvorenie zaujímavých projektov Záhrad, ktoré liečia. Pracovníci s mládežou z partnerských organizácií z Čiech a Poľska vytvorili návrhy záhrad a ich prvkov, ktoré budú databázou pre tvorbu nových projektov a vytvorených záhrad v každej partnerskej organizácii. Spolu s partnermi z Petrklíč Help Český Tešín, Spokojnosť z Prievidze a Stowarzyszenie mladych artistov Eco Power z Wieliczky sme vytvárili pre skupiny mladých ľudí s rôznymi obmedzeniami tie najvhodnejšie podmienky pre ich rozvoj. V tomto projekte sa pracovníci s mládežou zamysleli nad možnosťami, ktoré v priestoroch prírodných záhrad budú podnecujúcim prostredím pre zdravý rozvoj a vývoj mladých ľudí.

Na praktických workshopoch a návštevách ukážkových záhrad si vyskúšali ako môžu jednotlivé prvky v záhrade pomáhať, učiť a liečiť zároveň. Okrem toho to môže byť miesto pre kreativitu a podporu duševného a aj fyzického zdravia.

Práca s prírodným materiálom je vždy obohacujúca a vedie človeka k zamysleniu sa nad jeho podstatou. Spracovanie, úprava tohto materiálu a výroba nových výrobkov je vždy tajomstvom, ktoré vzniká v hlave a v rukách jeho tvorcu. Zároveň to môže byť polotovar, na ktorom pracuje jeho nový majiteľ, a tak sa stáva zároveň aj terapeutickým prostriedkom. Teda „liečivom“.

Pri všetkých prvkoch v záhrade sme si uvedomovali ich veľký vplyv majú na podporu biodiverzity v krajine, potrebu jej ochrany a zároveň tvorby a uchovanie pre budúce generácie. Stavby z vŕby, hmyzie hotely, pocitový chodník, záhony s bylinkami a medonosnými rastlinami, ale aj záhony zeleniny, drobné ovocie, spracovanie a výroba sušených pochutín – toto všetko budeme môcť využívať pri diskusiách a rozhovoroch s mladými ľuďmi a pri ich uplatnení sa v budúcnosti. Ktorá oblasť bude pre nich zaujímavá? Ako sa stanú sebestačnými? Bude to skôr podpora ich duševného zdravia, alebo viac ich osamostatnenie sa? Všetky tieto zručnosti získali účastníci projektových aktivít a odnášajú si ich do svojich organizácii pre prácu s ich cieľovými skupinami.

Výrobky z vlny, ktoré veľmi úzko súvisia so starostlivosťou o zvieratá sú zároveň našim tradičným remeslom a o kvalite vlny ako terapeutického prostriedku vedeli už naši predkovia. Oprášenie a znova získanie úcty k tradíciám vedie mladú generáciu k váženiu si samých seba. Tento sociálny aspekt sme si uvedomovali pri zamýšľaní sa nad prácou so znevýhodnenými, ktorí sú súčasťou našich cieľových skupín. 

Budeme aj naďalej pracovať v tomto duchu, aby mladá generácia nachádzala svoje pevné miesto v živote a vedela sa vysporiadať s problémami, ktoré ju obklopujú. Iba kvalitnou a cieľavedomou prácou na samých sebe vedia veci meniť k lepšiemu,  aby boli sami so sebou spokojní.

Termín realizácie: 26.8 – 2.9.2021 , Želiezovce – Biocentrum s.r.o

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme